Szukaj

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  P O W I D O K I
obowiązujący od 07.11.2016r.

§ 1. Postanowienia ogólne
 
1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.powidokistudio.com
2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) Klient/Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2)Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3)Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.powidokistudio.com
4)Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.powidokistudio.com

5)Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6)Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy POWIDOKI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
7)Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8)Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9)Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
4.Sklep, działający pod adresem
www.powidokistudio.com , prowadzony jest przez POWIDOKI, Pruska Mała 11, 16-300 Augustów NIP: 846 163 70 01, REGON: 365 74 72 71, adres email: powidoki.studio@gmail.com

5.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6.Sklep oferuje 
sprzedaż wyłącznie towarów oryginalnych, fabrycznie nowych, wolnych od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.Warunkiem 
technicznym koniecznym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.
Sprzedający stosuje 
się do kodeksu dobrych praktyk .
Kupujący zobowiązany
jest do:
1)niedostarczania i nieprzekazywania treści 
zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2)korzystania ze sklepu w sposób nie 
zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3)niepodejmowania działań takich jak: 
rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
4)korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy 
dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
5)korzystania z wszelkich treści zamieszczonych 
w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6)korzystania ze sklepu w sposób zgodny z 
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 
§ 2. Przyjmowanie zamówień

1.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.powidokistudio.com;

2.Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
3.Zamówienia złożone w 
soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po danym dniu wolnym;
4.W celu złożenia 
zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1)dodanie do koszyka 
produktu,
2)wybór rodzaju 
dostawy,
3)wybór rodzaju 
płatności,
4)wybór miejsca 
wydania rzeczy,
5) złożenie w sklepie 
zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę";
5.Po złożeniu 
zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
6.Zawarcie umowy 
sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia.
7.W przypadku niedostępności 
towaru Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową.
§ 3. Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki.
2.Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.
3.Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.


§ 4. Płatności

1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a)  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

c) płatności kartami: Visa, Visa Electron,MasterCard,MasterCard Electronic,Maestro. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności).

2.W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

Nr rachunku: 42 1050 1025 1000 0092 3316 7627

Bank: ING Bank

Dane do przelewu: POWIDOKI, Pruska Mała 11, 16-300 Augustów

Tytułem: Numer zamówienia + Imię i Nazwisko

 3.Termin płatności to 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana.
 4.Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie,
ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.

5.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Wybierając płatności shoplo, klient nie płaci z tego tytułu żadnej prowizji. Co więcej, wybór płatności Shoplo umożliwia wykonanie przelewu w łatwy i szybki sposób, a potwierdzenie wpłaty trafia chwilę po wykonaniu operacji, przez co możemy zacząć nadawanie paczki zaraz po zakupie. Podsumowujac, znacząco skraca to czas oczekiwania.

§ 5. Realizacja zamówień i dostawa

1.Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary.
2.Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem paczki kurierskiej lub Poczty Polskiej.  
Kupujący zgadza się na udzielenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z dostawcą usług wysyłkowych, w celu przesłania mu zakupionego towaru, a przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu firmy. Zgodnie z tym zapisem, kupujący przekazuje, oprócz kwoty za zakupiony przedmiot, również środki na pokrycie kosztów związanych z wysyłką tego przedmiotu.

3.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
5.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6.Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
7.Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)  Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.
b)  Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

8. Jeśli paczka ma zostać wysłana na adres Państwa miejsca pracy, prosimy o podanie nazwy firmy, aby kurier nie miał problemu z odnalezieniem adrestata. Nie możemy brać odpowiedzialności za niepełne dane wysyłkowe.

9.Podczas podawania danych do wysyłki, prosimy również o podanie numeru telefonu. Dzięki temu otrzymacie Państwo sms'a z informacją dot. dostarczenia paczki. 

10.Kurier podejmuje dwie próby dostarczenia paczki. Niestety nie możemy odpowiadać za koszty poniesione w związku z nieodebraniem paczki na czas przez klienta. W takim przypadku, należy wpłacić na powyższe konto bankowe równowartość kosztów przesyłki zwrotnej.

§ 6. Reklamacje

1.P O W I D O K I jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (lekkie zarysowanie,zagniecienie itp.)

4.Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych będących winą klienta nie mogą być brane pod uwagę. Taka reklamacja zostaje odrzucona. 

5.Reklamacje z tytułu rękojmi:
a)  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b)  Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powidoki.studio@gmail.com
c)  W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d)  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
e)  W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a)Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powidoki.studio@gmail.com
b)  W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§ 7. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
1.Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej wysłanej na adres: powidoki.studio@gmail.com
 3. 
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5.Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy. Towar powinien być odpowiednio przygotowany do wysyłki tj. zabezpieczony w kartonowe pudełko, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Paczka powinna być wysłana najlepiej za pośrednictwem kuriera czyli formy wysyłki za pomocą której paczka została dostarczona do Konsumenta.
6.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na poniższy adres wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy ( prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu realizacji zwrotu): 
Edyta Szyperek-Huszcza
ul. Magazynowa 9A/42
 02-652 Warszawa

Produkt musi być w stanie nienaruszonym - również opakowanie/pudełko, które stanowi integralną część produktu ( nie może posiadać żadnych plam, rys, otarć, naderwań itd.). Do każdej wysyłki dołączana jest faktura - przesyłka zwrotna musi ten dokument zakupu również posiadać. Uprzejmie też informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za paczki wysłane pocztą polską - niestety często nie docierają do nas, kurierzy nie dzwonią, często nie zostawiają awizo. Powtarza się to notorycznie. Preferowany sposób wysyłki to kurier.  

W ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu​, weryfikujemy zwrot i ​zwracamy pieniądze na konto.                  

7.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru oraz otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8.Sprzedawca dokona 
zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
9.Sprzedawca nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności za towar.
§ 8. Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
§ 9. Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.powidokistudio.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Edyty Szyperek-Huszcza wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Edyta Szyperek, adres miejsca wykonywania działalności: Pruska Mała 11, 16-300 Augustów; NIP: 846 163 70 01, REGON: 365747271. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości www.powidokistudio.com, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.powidokistudio.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


§ 10. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
   3.Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   4.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 
 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów